Tiltottelmeny/ASZF

Általános szerződési feltételek

A www.bmwelmeny.hu webáruház böngészésével és igénybe vételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.bmwelmeny.hu weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatást.

 

1.  A jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) az ETALON TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4262 Nyíracsád, Nyíl utca 19; adószáma: 25100750-2-09; cégjegyzékszáma: 09-09-026604; továbbiakban: Tulajdonos) határozta meg a mai napon a tulajdonában lévő BMW i8 típusú személygépjárművének (továbbiakban: BMW) élményvezetésre történő átadásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának (továbbiakban: Élményvezetés) szabályainak részletes meghatározása céljából. Az ÁSZF valamennyi rendelkezését a jelen pontban meghatározott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vezető) a külön iratba foglalt „Nyilatkozat” megnevezésű okirat aláírásával fogadja el.

 

2.  Vezető kifogástalan műszaki állapotban veszi át a BMW-t, és azt az átvételkorival megegyező állapotban köteles visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, felszereléssel és tartozékkal és együtt, amellyel a BMW átadáskor rendelkezett. Tulajdonos a BMW-t oly módon adja át Vezető részére, hogy a BMW-hez a Tulajdonos képviseletében eljáró instruktort (továbbiakban: Instruktor) biztosít, aki az Élményvezetése során, mint a Tulajdonos képviselője a BMW-ben folyamatosan jelen van és akinek utasításait a Vezetőnek kötelessége betartani. Amennyiben a Vezető nem tartja be az Instruktor utasításait, akkor az Instruktor jogosult az Élményvezetés megszakítására. Az Élményvezetés Instruktor általi megszakítása esetén sem a szolgáltatási díj, sem annak része nem jár vissza Vezető, vagy amennyiben a szolgáltatás megrendelője más személy, akkor ezen személy részére.

 

3. Az Élményvezetés feltételeit, tehát annak idejét, a megtehető kilométer számát, a részvevő vezetők számát, a videó és fotókészítés lehetőségét a szolgáltatás megrendelésével annak megrendelője választja meg, amelynek a Tulajdonos által Vezető felé történő teljesítését az Instruktor felügyeli.

 

4. Az Élményvezetés megkezdése előtt az Instruktor a Vezető részére részletes oktatást tart a BMW tulajdonságairól, amelyet Vezető részletesen megismer. A BMW érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkezik, annak vezetéséhez B kategóriás gépjárművezetői tapasztalat és engedély szükséges. Vezető a gépjármű részletes műszaki tulajdonságainak az Instruktor általi ismerését követően nyilatkozik, hogy rendelkezik mindazon gépjárművezetői tapasztalattal és B kategóriás gépjárműre vonatkozó érvényes gépjárművezetői engedéllyel, amely a BMW jogszabályoknak megfelelő közúti forgalomban történő vezetésére feljogosítja.

 

5. Vezető az érvényes gépjárművezetői engedélyét az Instruktornak bemutatja. Az Instruktor jogosult a Vezető gépjárművezetői engedélyéről másolatot készíteni és az abban lévő személyi adatokat kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Élményvezetés során Tulajdonos jogosult arról audiovizuális felvételt (kép és/vagy hang) készíteni, amit Tulajdonos minden korlátozás nélkül használhat fel reklám- és marketing tevékenységéhez, valamint bizonyítékként káresemények tényállásának tisztázása során.

 

6. Vezető köteles a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) valamennyi szabályát betartani a Gépjármű vezetése során. A BMW vezetése során a KRESZ szabályok megszegésének Instruktor által történ felismerése esetén, az Instruktor jogosult és egyben köteles az élményvezetést megszakítani. Vezető vállalja, hogy a Vezető általi KRESZ szabályok megszegésének jogkövetkezményeit Vezető a Tulajdonosnak az ÁSZF-ben foglaltak szerint megtéríti.

 

7. Vezető köteles a BMW-t a kellő gondossággal vezetni, használni, kezelni és megóvni. Vezető köteles a birtokában és használatában álló BMW-t a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a sérüléssel, megrongálódással, lopással szemben, valamint azt az Élményvezetés befejezését követően szabályos leparkolást követően az Instruktor részére átadni. A jelen pontban meghatározottak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Vezető a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

 

8. Vezető a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával igazolja, hogy a BMW a 2. pontban meghatározott állapotban került a részére átadásra. A gépjármű állapotáért Vezető mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt az Instruktor vagy a Tulajdonos képviseletében eljárni jogosult más személy át nem vette.

 

9. A gépjárműnek a Vezetőnek az Élményvezetés alatti felróható magatartása miatt bekövetkező meghibásodásáért a Vezető minden esetben felel.

 

10. A BMW-t tilos használni:

• az Instruktornak a használat abbahagyására szóló utasítását követően, vagy előzetes engedélye nélkül,

• műszaki hiba esetén,

• tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

• nem szabályozott autósport rendezvényeken való versenyzésre.

 

11. Vezető köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. A BMW által a közúti forgalomban vagy azon kívül az Élményvezetés alatt okozott valamennyi kárér a Vezető a felelős. Az Instruktor jelenléte nem jelenti az ÁSZF-ben a Vezető felelősségének akár részben, akár egészben történő Tulajdonosi átvállalását, a Vezető felelősségének áthárítását a Tulajdonos és az Instruktor felé felek az ilyen esetre kizárják.

 

12. Vezető tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Tulajdonos jogosult Vezető esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási és szabálysértési bírságokat Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is, Vezető ezen díjak és bírságok megfizetését vállalja, valamint vállalja azt, hogy a Tulajdonossal szemben indított az Élményvezetés időszakához kapcsolódó bármely perbe a Tulajdonos pernyertességének előmozdítása céljából perbe lép.

 

13. Vezető tudomásul veszi, hogy adatait Tulajdonos a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére átadja.

 

14.  Vezető felróható magatartásának következményeként köteles megtéríteni Tulajdonosnak a következő díjakat, felmerült kiadásokat és károkat:

 

– a BMW-ben az Élményvezetés során keletkezett valamennyi olyan kárt, amelynek megtérítéséért más személyt kötelezni nem lehet, vagy amely kárt biztosítási, vagy más szerződés alapján más megfizetni nem tartozik a Tulajdonos részére,

– azt a kárt, amely azzal éri tulajdonost, hogy a BMW-t tartósan vagy átmenetileg nem hasznosíthatja (kieső napok ellenértéke).

 

15.  Az Élményvezetés útvonalát minden esetben az Instruktor határozza meg, arról még a közlekedési szabályok betartásával sem térhet el a Vezető. Az Instruktor folyamatos információkkal és utasításokkal látja el Vezetőt az élményvezetés alatt, azonban a BMW vezetéséért és valamennyi ezzel okozott kárért Vezető a felelős.

 

16. Vezető lemond arról, hogy az Élményvezetés lezárását követően a távollétében tartott állapotfelmérést és annak megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, az élményvezetés alatt keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a jelen ÁSZF szerint fennáll, melyet Tulajdonos jogosult Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is.

 

17.  Az Élményvezetést követően, ha a Vezető a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Tulajdonos vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a BMW-t Vezetőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve.

 

18.  Vezető az élményvezetés alatt történt személyi sérüléssel és anyagi kárral járó baleset alkalmával:

 

– köteles a rendőrség intézkedését kérni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) az Instruktor vagy a Tulajdonos részére átadni,

– köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a Tulajdonos részére,

– köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép),

– Vezetőnek nincs megegyezési joga, Tulajdonos sérelmére vagy képviseletében semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet,

– köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és azt az Instruktornak átadni.

 

19.  Műszaki meghibásodás vagy baleset esetén Vezető köteles a BMW-t az Instruktor részére átadni. Műszaki meghibásodás esetén a BMW-nek az Instruktor részére történő átadásának elmulasztása esetén a teljes javítás költsége a Vezetőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Vezetőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Tulajdonos felelősséget nem vállal. Tulajdonos és a képviseletében eljáró személyek semmilyen módon nem felelősek Vezető által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, és azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

 

20.  A BMW-re a Tulajdonos a magyar jogszabályoknak megfelelő kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Vezető kártérítés címén köteles megfizetni a BMW Élményvezetés ideje alatti Vezetőnek felróható sérülésének és a kijavítás miatti értékcsökkenésének ellenértékét.

 

 

 

21. Vezető felróhatósága esetén a teljes, akár a BMW értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

 

– a gépjármű mindazon károsodásáért, mely az Élményvezetés időtartalma alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,

 

– Vezető minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

 

22.  A szolgáltatás teljesítése a BMW-nek a Vezető részére történő átadásával kezdődik és akkor minősül teljesítettnek, amikor Vezető a BMW-t az Instruktornak visszaadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti határidőn belül történik.

 

23.  A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával fogadják el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Hatályos: 2018.02.10-től

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak, így különösen a Ptk. rendelkezései.

Debrecen, 2018. február 10.